อื่น ๆ

ผลกระทบของมลพิษทางดิน



มลพิษของดิน: สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

การแนะนำ

มลพิษทางดินทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อมเช่นสปริงแม่น้ำทะเลตารางน้ำ ฯลฯ

ผลกระทบหลัก:

- ดินอาจมีบุตรยากสำหรับการเพาะปลูก (การเสื่อมสมรรถภาพ);

- การปนเปื้อนของแม่น้ำน้ำใต้ดินสปริงน้ำพุทะเลสาบ ฯลฯ

- ระบบนิเวศไม่สมดุลผ่านการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

- การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นและความมั่นคงของดิน

- ความอิ่มตัวของดิน

- การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของดิน

- การสูญเสียความสามารถในการระบายน้ำตามธรรมชาติ;

- อุณหภูมิของดินสูงขึ้นเมื่อมีการก่อตัวของก๊าซใต้ดิน (เช่นมีเธนและคาร์บอนไดออกไซด์)

- การทำให้มีมลภาวะเป็นพิษ;

- การเปลี่ยนแปลงในกลิ่นของดินที่ทำให้ดิน;

- การก่อตัวของกากตะกอนน้ำเสียบนพื้นผิว;

- ดินถล่มในภูเขาที่เกิดจากการแทรกซึมของมลพิษของเหลว

วีดีโอ: ปญหามลภาวะทางดน - สอการเรยนการสอน วทยาศาสตร (สิงหาคม 2020).