+
ทั่วไป

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมชีววิทยาสิ่งแวดล้อม: พื้นที่สำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์

คำจำกัดความคืออะไร -

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาชีววิทยาที่เน้นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความรู้ทางชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว์พืชและการทำงานของระบบนิเวศจึงถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของสิ่งแวดล้อม พื้นที่ของความรู้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการศึกษายังมุ่งที่จะค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการรักษาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อหลักที่ศึกษาโดยชีววิทยาสิ่งแวดล้อม:

- ระบบนิเวศ

- การไหลและพลังงานในธรรมชาติ

- ทฤษฎีนิเวศวิทยาขั้นพื้นฐาน

- วิวัฒนาการของกลไกการปรับตัวของสัตว์

- การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

- ทฤษฎีนิเวศวิทยา

- นิเวศวิทยาของมนุษย์


วีดีโอ: สอนศาสตร : : ชววทยา : ระบบนเวศ (มีนาคม 2021).