+
ข้อมูล

นิเวศวิทยาของเมืองนิเวศวิทยาของเมือง: มีความสำคัญต่อความยั่งยืนของโลก

คำจำกัดความคืออะไร -

นิเวศวิทยาเมืองเป็นสาขาวิชานิเวศวิทยาที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม นั่นคือมันศึกษาว่าพืชสัตว์และผู้คนมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรในสภาพแวดล้อมของเมืองที่กำหนด (ตัวอย่างเช่นเมือง)

นิเวศวิทยาของเมืองใช้การฝึกภาคสนามและแนวคิดทางทฤษฎีของระบบนิเวศแบบดั้งเดิม แต่มีการพูดคุยอย่างเข้มแข็งกับสาขาอื่น ๆ เช่นวิถีชีวิต, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ภูมิศาสตร์, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยาและอื่น ๆ

ความสำคัญ

มันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากเนื่องจากการศึกษาและการใช้งานของมันทำงานร่วมกันกับการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในใจกลางเมืองในขณะที่มันพยายามหาวิธีในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ความยั่งยืน) ในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก

- วิเคราะห์โครงสร้างของเมือง

- ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมในเมือง (มลพิษการกลายเป็นเมือง) ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (แม่น้ำ, แหล่งน้ำ, สัตว์, พืช ฯลฯ )

- หาปริมาณการไหลของพลังงานและวัสดุที่สภาพแวดล้อมในเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

- กำหนดเกณฑ์การค้นหาสำหรับการจัดการเมือง

- สร้างนโยบายที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความยั่งยืนในเมือง


วีดีโอ: เมองอตสาหกรรมเชงนเวศ Eco-Industrial Town (มีนาคม 2021).