ข้อมูล

ระบบนิเวศทางน้ำระบบนิเวศทางน้ำ: ความหลากหลายของชีวิต

บทนำ - คำจำกัดความ

ระบบนิเวศทางน้ำนั้นหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งน้ำเป็น biotope เช่นทะเลแม่น้ำมหาสมุทรทะเลสาบบึง ฯลฯ

ระบบนิเวศทางน้ำประเภทที่รู้จักกันดีคือ: ระบบนิเวศน้ำจืดและระบบนิเวศทางทะเล

ระบบนิเวศทางทะเลคืออะไร

พวกเขารวมถึงมหาสมุทรและทะเลเป็นหลัก โปรดจำไว้ว่าชีวิตเกิดขึ้นและวิวัฒนาการในระบบนิเวศนี้ สภาพแวดล้อมทางทะเลมีความเสถียรมากเมื่อเทียบกับที่อยู่อาศัยบกและน้ำจืด ความเค็ม (ปริมาณของเกลือในน้ำ) อยู่ที่ประมาณ 3.5% และอุณหภูมิของกระแสน้ำทะเลแตกต่างกันเล็กน้อย แสงแดดส่องถึงลึก 200 เมตร ลักษณะเหล่านี้สนับสนุนการพัฒนาและการบำรุงรักษาชีวิตในระบบนิเวศนี้

ระบบนิเวศน้ำจืด

ปริมาณความหลากหลายและความสม่ำเสมอของน่านน้ำแม่น้ำมีความสำคัญยิ่งต่อพืชสัตว์และผู้คนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทาง สัตว์ประจำถิ่นในแม่น้ำประกอบไปด้วยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางน้ำที่หลากหลาย

แม่น้ำและที่ราบน้ำท่วมของพวกเขาสนับสนุนระบบนิเวศที่หลากหลายและมีคุณค่าไม่เพียง แต่สำหรับคุณภาพของน้ำจืดสำหรับการช่วยชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแมลงและพืชจำนวนมากที่พวกเขาบำรุงรักษาและสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่อาหาร

วีดีโอ: ระบบนเวศทางทะเล - สอการเรยนการสอน วทยาศาสตร (กรกฎาคม 2020).