อื่น ๆ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรม: เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

คำจำกัดความคืออะไร -

ความหลากหลายทางพันธุกรรมคือระดับของความหลากหลายของยีนภายในสายพันธุ์เดียว (สัตว์หรือพืช) มันสอดคล้องกับจำนวนลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดในองค์ประกอบทางพันธุกรรมของสายพันธุ์หรือชนิดย่อย

โปรดจำไว้ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่เหมือนกับความแปรปรวนทางพันธุกรรม หลังหมายถึงความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในมรดกทางพันธุกรรมเดียวกัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเช่นประชากรและระบบนิเวศ

ลักษณะสำคัญและความสำคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรม:

- ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

- ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในสายพันธุ์มีความสำคัญพื้นฐานและจำเป็นต่อการรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์ในธรรมชาติ

- ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ยิ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้นเท่าไรความสามารถในการขยายพันธุ์ก็ยิ่งสูงขึ้นเพื่อต้านทานการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

- ความหลากหลายทางพันธุกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติปรากฏการณ์การรวมตัวกันทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม

- มนุษย์ผ่านการกระทำที่เสื่อมโทรมของธรรมชาติเขาเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบหลักในการลดความหลากหลายทางพันธุกรรมของหลายสายพันธุ์ หลายคนถูกดับไปแล้วในขณะที่คนอื่นอยู่ในกระบวนการสูญพันธุ์ การตัดไม้ทำลายป่าแม่น้ำและดินและการล่าเพื่อล่าเป็นการกระทำหลักของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ในหลายส่วนของโลก